top of page

Vegetable Gardening Support

Public·7 members

İslam ölkələri: enerji, ekologiya və istehsalat


Islam ölkələri: Dini və mədəni xüsusiyyətləri
Islam ölkələri əsasən olaraq müsəlman Əhli-Sünnə və Şia məzhablarına mənsub olan dövlətlərdir. Bu dövlətlər dünyanın müxtəlif regionlarında yerləşir və hər birinin tarixi, siyasi, iqtisadi, mədəni və ictimai xüsusiyyətləri mövcuddur. Bu məqalədə, islam ölkələrinin şıkki xarakteristikasını tahlil edirik:


  • Tarixi kökləri  • Siyasi və iqtisadi vəziyyəti  • Mədəniyyəti və ictimaiyyətiTurizm potensialı İslam ölkələrinin tarixi kökləri
İslam ölkələrinin tarixi kökləri 7-ci əsrdə qədər gedir, islam peyğəmbəri Məhəmməd (s) tərəfindən Qurani-Kərimin vahy olunması ilə başlayır. İslam peyğəmbərinin vəfatından sonra, onun yaxın yoldaşları və xalifələri islam dövlətini genişləndirdilər və müsəlmanlar dünyanın müxtəlif regionlarına yayıldılar. Bu regionlar arasında Şimali Afrika, Orta Şərq, Orta Asiya, Cənubi Asiya, Güneydoğu Asiya və Avropa var.
islam ölkələri


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FJwxws9MdmP&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1MZdQqj0EhGR4p9SMjtUf9İslam ölkələri tarix boyu müxtelif mədəniyyətlər və imperiyalar yaratdılar. Bunların arasında Əbu-Bəkr, Ömər, Osman və Əli xalifalığı, Emevilər, Abbasiylər, Fatiimilər, Səlcuqlar, Möngköl İmperiyası, Osmanlı İmperiyası, Sefeviylər, Qacarlar, Mamluklar, Maveraünnehir dövlətləri, Hindistanda Delhi Sultanlığı və Moğol İmperiyası, Malayziyada Malakka Sultanlığı kimi dövlətlər var. Bu dövlətlər islam dinini və mədəniyyətini bütün dünyaya yaydılar və elmi, fəlsəfi, sənəti, hüquqi və siyasi inkişafda böyük rol oynadılar.


İslam ölkələrinin siyasi və iqtisadi vəziyyəti
İslam ölkələrinin siyasi strukturu
İslam ölkələrinin siyasi strukturu çox müxtelifdir. Bu ölkələr arasında monarxiya (S.Ərabistan, BƏƏ), respublika (Türkiyə, İndoneziya), federalizm (Pakistan, Malayziya), konstitusiyalı islam respublikası (İran), parlamentli respublika (Bangladeş), prezidentli respublika (Misir), şura respublikası (Qatar) kimi siyasi sistemlər mövcuddur. Bu sisteml ər arasında ortaq olan islam dininin siyasi h &#601 yata qatılmasıdır. Bu da islam ölk &#601 l &#601 rind &#601 ş &#601 riqli dini qurumların (müftülük, ulema şurası, islami hökumet) vardır.


İslam ölk &# 6 01 l &# 6 01 rinin iqtisadi inkişafı
İslam ölk &# 6 01 l &# 6 01 rinin iqtisadi inkişafı da çox f &# 6 01 rqlidir. Bu ölk &# 6 01 l &# 6 01 r arasında neft v &# 6 01 qaz s &# 6 01 nayesin &# 6 01 aslanlan (S.Ərabistan, BƏƏ, İran), k ü nd ü z ü nü enerji s &# 6 01 nay ənayesi aslanlan (Türkiyə, Fas), kənd təsərrüfatı aslanlan (Pakistan, Hindistan), sənaye aslanlan (Malayziya, İndoneziya), xidmət sektoru aslanlan (Qatar, BƏƏ) kimi ölkələr var. Bu ölkələrin iqtisadi inkişafında islam maliyyə sistemi, islam ticarət qaydaları, islam əməkdaşlıq təşkilatları və islam bankları kimi amillər rol oynayır. Bununla yanaşı, bu ölkələr arasında iqtisadi inteqrasiya və əməkdaşlıq da mövcuddur. Məsələn, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam Maliyyə Təşkilatı, İslam Ticarət Təşkilatı kimi qurumlar var.


İslam dövlətləri siyahısı


İslam dövlətləri tarixi


İslam dövlətləri xəritəsi


İslam dövlətləri əhalisi


İslam dövlətləri iqtisadiyyatı


İslam dövlətləri mədəniyyəti


İslam dövlətləri siyasəti


İslam dövlətləri dinləri


İslam dövlətləri bayraqları


İslam dövlətləri paytaxtları


İslam dövlətləri ictimaiyyatı


İslam dövlətləri turizmi


İslam dövlətləri tibbiyyatı


İslam dövlətləri təhsili


İslam dövlətləri idmanı


İslam dövlətləri hüququ


İslam dövlətləri elmləri


İslam dövlətləri savaşları


İslam dövlətləri ictimai-siyasi hərakatları


İslam dövlətləri müsabiqalari


İslam dövlətləri ictimai-sosial problemleri


İslam dövlətləri ekologiyası


İslam dövlətləri korrupsiyası


İslam dövlətləri demokratiyası


İslam dövlətləri insan haqları


İslam dövlətləri qadın hüquqları


İslam dövlətləri uşaq hüquqları


İslam dövlətləri gey hüquqları


İslam dövlətləri terrorizmi


İslam dövlətləri miqrasiyası


İslam dövlətlərinin dünya siyasında rolu


İslam dövlətlәrinin beynәlxalq tәşkilatları


İslam dәvәtçilәrinin fәaliyyәti vә nüfuzları


İslam ölkәlәrindә müasir mәdәni inqilablar


İslam ölkәlәrindә müxtәlif mәzhәblәrin vәziyyәti


İslam ölkәlәrindә şia-sünni münaqişƏsi


İslam ölkƏlƏrindƏ milli azlıqların vƏziyyƏti