top of page

Vegetable Gardening Support

Public·8 members

İslam ölkələri: enerji, ekologiya və istehsalat


Islam ölkələri: Dini və mədəni xüsusiyyətləri
Islam ölkələri əsasən olaraq müsəlman Əhli-Sünnə və Şia məzhablarına mənsub olan dövlətlərdir. Bu dövlətlər dünyanın müxtəlif regionlarında yerləşir və hər birinin tarixi, siyasi, iqtisadi, mədəni və ictimai xüsusiyyətləri mövcuddur. Bu məqalədə, islam ölkələrinin şıkki xarakteristikasını tahlil edirik:


  • Tarixi kökləri  • Siyasi və iqtisadi vəziyyəti  • Mədəniyyəti və ictimaiyyətiTurizm potensialı İslam ölkələrinin tarixi kökləri
İslam ölkələrinin tarixi kökləri 7-ci əsrdə qədər gedir, islam peyğəmbəri Məhəmməd (s) tərəfindən Qurani-Kərimin vahy olunması ilə başlayır. İslam peyğəmbərinin vəfatından sonra, onun yaxın yoldaşları və xalifələri islam dövlətini genişləndirdilər və müsəlmanlar dünyanın müxtəlif regionlarına yayıldılar. Bu regionlar arasında Şimali Afrika, Orta Şərq, Orta Asiya, Cənubi Asiya, Güneydoğu Asiya və Avropa var.
islam ölkələri


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FJwxws9MdmP&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1MZdQqj0EhGR4p9SMjtUf9İslam ölkələri tarix boyu müxtelif mədəniyyətlər və imperiyalar yaratdılar. Bunların arasında Əbu-Bəkr, Ömər, Osman və Əli xalifalığı, Emevilər, Abbasiylər, Fatiimilər, Səlcuqlar, Möngköl İmperiyası, Osmanlı İmperiyası, Sefeviylər, Qacarlar, Mamluklar, Maveraünnehir dövlətləri, Hindistanda Delhi Sultanlığı və Moğol İmperiyası, Malayziyada Malakka Sultanlığı kimi dövlətlər var. Bu dövlətlər islam dinini və mədəniyyətini bütün dünyaya yaydılar və elmi, fəlsəfi, sənəti, hüquqi və siyasi inkişafda böyük rol oynadılar.


İslam ölkələrinin siyasi və iqtisadi vəziyyəti
İslam ölkələrinin siyasi strukturu
İslam ölkələrinin siyasi strukturu çox müxtelifdir. Bu ölkələr arasında monarxiya (S.Ərabistan, BƏƏ), respublika (Türkiyə, İndoneziya), federalizm (Pakistan, Malayziya), konstitusiyalı islam respublikası (İran), parlamentli respublika (Bangladeş), prezidentli respublika (Misir), şura respublikası (Qatar) kimi siyasi sistemlər mövcuddur. Bu sisteml ər arasında ortaq olan islam dininin siyasi h &#601 yata qatılmasıdır. Bu da islam ölk &#601 l &#601 rind &#601 ş &#601 riqli dini qurumların (müftülük, ulema şurası, islami hökumet) vardır.


İslam ölk &# 6 01 l &# 6 01 rinin iqtisadi inkişafı
İslam ölk &# 6 01 l &# 6 01 rinin iqtisadi inkişafı da çox f &# 6 01 rqlidir. Bu ölk &# 6 01 l &# 6 01 r arasında neft v &# 6 01 qaz s &# 6 01 nayesin &# 6 01 aslanlan (S.Ərabistan, BƏƏ, İran), k ü nd ü z ü nü enerji s &# 6 01 nay ənayesi aslanlan (Türkiyə, Fas), kənd təsərrüfatı aslanlan (Pakistan, Hindistan), sənaye aslanlan (Malayziya, İndoneziya), xidmət sektoru aslanlan (Qatar, BƏƏ) kimi ölkələr var. Bu ölkələrin iqtisadi inkişafında islam maliyyə sistemi, islam ticarət qaydaları, islam əməkdaşlıq təşkilatları və islam bankları kimi amillər rol oynayır. Bununla yanaşı, bu ölkələr arasında iqtisadi inteqrasiya və əməkdaşlıq da mövcuddur. Məsələn, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam Maliyyə Təşkilatı, İslam Ticarət Təşkilatı kimi qurumlar var.


İslam dövlətləri siyahısı


İslam dövlətləri tarixi


İslam dövlətləri xəritəsi


İslam dövlətləri əhalisi


İslam dövlətləri iqtisadiyyatı


İslam dövlətləri mədəniyyəti


İslam dövlətləri siyasəti


İslam dövlətləri dinləri


İslam dövlətləri bayraqları


İslam dövlətləri paytaxtları


İslam dövlətləri ictimaiyyatı


İslam dövlətləri turizmi


İslam dövlətləri tibbiyyatı


İslam dövlətləri təhsili


İslam dövlətləri idmanı


İslam dövlətləri hüququ


İslam dövlətləri elmləri


İslam dövlətləri savaşları


İslam dövlətləri ictimai-siyasi hərakatları


İslam dövlətləri müsabiqalari


İslam dövlətləri ictimai-sosial problemleri


İslam dövlətləri ekologiyası


İslam dövlətləri korrupsiyası


İslam dövlətləri demokratiyası


İslam dövlətləri insan haqları


İslam dövlətləri qadın hüquqları


İslam dövlətləri uşaq hüquqları


İslam dövlətləri gey hüquqları


İslam dövlətləri terrorizmi


İslam dövlətləri miqrasiyası


İslam dövlətlərinin dünya siyasında rolu


İslam dövlətlәrinin beynәlxalq tәşkilatları


İslam dәvәtçilәrinin fәaliyyәti vә nüfuzları


İslam ölkәlәrindә müasir mәdәni inqilablar


İslam ölkәlәrindә müxtәlif mәzhәblәrin vәziyyәti


İslam ölkәlәrindә şia-sünni münaqişƏsi


İslam ölkƏlƏrindƏ milli azlıqların vƏziyyƏti


İslam ölkƏlƏrindƏ etnik tƏnafüs vƏ tƏbii sƏrvƏt paylaşımı


İslam ölkƏlƏrindƏ xalq sƏsvermƏsi vƏ seçki sistemi


İslam ölkƏlƏrindƏ mÜsavat vƏ ƏdalƏt prinsiplƏrinin tƏtbiqi


İslam ölkƏlƏrindƏ sivil cƏmiyyƏtin inkişafı vƏ rolU


İslam ölkƏlƏrindƏ gÜclÜ qanunvericilik vƏ icra hakimiyyeti


İSLAM ÖLKƏLƏRİNDƏ MÜSTǝQIL MÜHAKİMǝ Vǝ HAKİMİYYET BALANSI


islam ölkǝlǝrindǝ


İslam ölkələrinin mədəniyyəti və ictimaiyyəti
İslam ölkələrinin dini mənsubiyyəti və tolerantlığı
İslam ölkələrinin dini mənsubiyyəti d &# 6 01 çox müxt &# 6 01 lifdir. Bu ölk &# 6 01 l &# 6 01 r arasında müs &# 6 01 lmanlar &# 6 01 sas &# 6 01 n olaraq iki böyük m &# 6 01 zhaba - Əhli-Sünn &# 6 01 v &# 6 01 Şia - ayrılırlar. H &# 6 01 r iki m &# 6 01 zhabın da özün &# 6 01 gör &# 6 01 müxtelif m &# 6 01 kt &# 6 01 bl &# 6 01 ri v &# 6 01 maddiyyatları var. M &# 6 01 s &# 6 01 l &# 6 01 n, Sünnil &# 6 01 r arasında Hanaflar, Malikil &# 6 01 r, Şafiil &# 6 01 r v &# 6 əfilər kimi məktəblər, Şiilər arasında İmamiyyə, Zeydilik, İsmaililik kimi maddiyyatlar var. Bununla yanaşı, bu ölkələrdə müsəlman olmayan digər dinlərə mənsub insanlar da yaşayır. Məsələn, Hristiyanlar, Yahudilər, Hindular, Budistlər, Zerdüştçülər kimi dinlər var. Bu dinlər arasında islam ölkələrində müxtelif dərəcədə tolerantlıq və dialoq mövcuddur. Bəzi ölkələrdə (Türkiyə, İndoneziya) bu dinlər arasında sülh və harmoniya var, bəzi ölkələrdə isə (S.Ərabistan, İran) bu dinlər arasında qarşıdurma və zülm var.


İslam ölkələrinin ictimai və sosial hüquqları
İslam ölkələrinin ictimai və sosial hüquqları da çox fərqlidir. Bu ölkələr arasında cinsiyyət bərabərliyi, təhsil, sağlıq və insan hüquqları kimi mövzularda müxtelif standartlar vardır. Bəzi ölkələrdə (Türkiyə, Malayziya) bu hüquqlar yüksək s &# 6 01 viyy &# 6 01 d &# 6 01 t &# 6 01 min edilir v &# 6 01 qanunlarla qorunur, b &# 6 01 zi ölk &# 6 01 l &# 6 01 rd &# 6 01 is &# 6 01 (S.Ərabistan, Afganistan) bu hüquqlar aşağı s &# 6 01 viyy &# 6 01 d &# 6 01 t &# 6 əmin edilmir və qanunlarla məhdudlaşdırılır. Bu hüquqların təmin edilməsində islam dininin təfsiri, siyasi rejim, iqtisadi vəziyyət, mədəni fərq və beynəlxalq təzyiqlər kimi amillər təsir edir.


İslam ölkələrinin turizm potensialı və imkanları
İslam ölkələrinin turizm növləri və xüsusiyyətləri
İslam ölkələrinin turizm potensialı çox yüksəkdir. Bu ölkələr dünyanın ən gözəl və maraqlı yerlərini özünd &# 6 01 c &# 6 01 ml &# 6 01 ndirir. Bu yerl &# 6 01 r arasında islam m &# 6 01 d &# 6 01 niyy &# 6 01 tinin incil &# 6 01 ri, tarixi v &# 6 01 maddi irsin nümun &# 6 01 l &# 6 01 ri, t &# 6 01 biidirici t &# 6 əbiəti və mənzərələri, halal yemək və məişət imkanları var. Bu yerlərə gələn turistlər islam ölkələrinin mədəniyyətini, tarixini, dinini və ictimaiyyətini daha yaxından tanıya bilirlər. Bu ölkələrdə turizm növləri arasında mədəni, dini, tarixi, təbiidirici, macəra və halal turizm kimi növlər var.


İslam ölkələrinin turizm çıxışları və problemləri
İslam ölkələrinin turizm çıxışları və problemləri d &# 6 01 müxt &# 6 01 lifdir. Bu ölk &# 6 01 l &# 6 01 r arasında turizm sektorunun inkişafına t &# 6 01 sirl ed &# 6 01 n amill &# 6 01 r arasında siyasi stabillik, iqtisadi baxımlı olmaq, infrastrukturun yaxşılaşdırılması, turizm xidmət və məhsullarının keyfiyyətinin artırılması, turizm təşkilatları və agentliklərinin fəaliyyətinin təsdiqlənmesi, turizm maliyyələşdirməsind &# 6 01 islam maliyy &# 6 01 sisteminin istifad &# 6 əsi, turizm məlumat və reklamının təşkili, turizm təhlükəsizliyinin təmin edilməsi kimi amillər var. Bu ölkələr arasında turizm sektorunun inkişafına mane olan amillər arasında isə siyasi qarışıqlıq, terrorizm, müharibə, fıtənə, insan hüquqlarının pozulması, infrastrukturun zəifliyi, turizm xidmət və məhsullarınının keyfiyyətsizliyi, turizm maliyyələşdirməsində çatışmazlıq, turizm məlumat və reklamınının kifayətsizliyi, turizm təhlükəsizliyininin zəifliyi kimi amillər var.


Natiq
Bu məqalədə islam ölkələrinin dini və mədəni xüsusiyyətlərini tahlil etdik. Bu ölkələrin tarixi kökləri, siyasi və iqtisadi vəziyyəti, mədəniyyəti və ictimaiyyəti, turizm potensialı və imkanları haqqında mühüm məlumatlar verildi. Bu ölkələrin hər birinin özünə görə fərqlilikləri və çoxluqları olduğu göstərildi. Bu ölkələri daha yaxından tanımaq üçün daha çox araşdırma və səyahət etmək tövsiyə edilir.


FAQ
  • Necə islam ölkəsi var? Dünyada 57 islam ölkəsi var. Bunlar İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləridir.  • Hansı islam ölkələri Əhli-Sünni, hansı islam ölk &# 6 01 l &# 6 01 ri Şia m &# 6 01 zhab &# 6 01 na m &# 6 01 nsubdur? Dünyada Əhli-Sünni m &# 6 01 zhab &# 6 01 na m &# 6 01 nsub olan islam ölk &# 6 ələri arasında Türkiyə, Pakistan, Hindistan, BƏƏ, Misir, İndoneziya, Malayziya kimi ölkələr var. Dünyada Şia məzhabına mənsub olan islam ölkələri arasında isə İran, İraq, Azərbaycan, Livan, Bəhreyn kimi ölkələr var.  • Hansı islam ölkələri neft və qaz sənayesinə aslanlanır? Dünyada neft və qaz sənayesinə aslanlanan islam ölkələri arasında S.Ərabistan, BƏƏ, İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan kimi ölkələr var. Bu ölkələr dünyanın ən böyük neft və qaz ehtiyatlarına malikdir.  • Hansı islam ölkələri turizm sektorunda ən inkişaf etmişdir? Dünyada turizm sektorunda ən inkişaf etmiş islam ölkələri arasında Türkiyə, Mısır, Malayziya, İndoneziya, Fas kimi ölkələr var. Bu ölkələr dünyanın ən çox ziyarət edilən yerləri arasındadır.  • Hansı islam ölkələri insan hüquqları baxımından ən aşağı səviyyədədir? Dünyada insan hüquqları baxımından ən aşağı səviyyədə olan islam ölkələri arasında S.Ərabistan, İran, Afganistan, Pakistan, Sudan kimi ölkələr var. Bu ölkələrdə cinsiyyət bərabərliyi, təhsil hüququ, azadlıq hüququ və digər hüquqlar pozulur və zülm edilir.Hansı islam ölkələri halal turizm imkanları təqdim edir? Dünyada halal turizm imkanları təqdim edən islam ölkələri arasında Türkiyə, Malayziya, BƏƏ, Fas kimi ölkələr var. Bu ölkələrd &# 6 01 müs &# 6 01 lman turistl &# 6 01 r üçün halal yem &# 6 01 k v &# 6 ə məişət imkanları, dini məkanlar və tədbirlər, təbiidirici mənzərələr və mədəni irs kimi xüsusiyyətlər var.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page